โปรแกรมการรักษา

การรักษาเชิงลึก
สําหรับบาดแผลลึก

ถึงผู้ล่วงละเมิดทางเพศจะหายไปแล้ว แต่ความทรงจําอันบอบชั้านั้นจะคงอยู่ไปอีกนาน SafeguardKids มีทางเลือกหลายทางในการบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเด็กๆเหล่านั้น

หัวใจ

สภาพของหัวใจของเราส่งผลต่อระบบในร่างกายของเราทั้งหมด ผลการวิจัยโดยสถาบัน HeartMath Institute ค้นพบว่ากิจกรรมของหัวใจของมนุษย์เรามีผลกระทบต่อความสงบทางด้านจิตใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านสัญชาตญาณ และด้านสมรรถภาพในแต่ละบุคคล ดังนั้นสสุขภาพที่ดีของเราจึงอยู่จุดกึ่งกลางเชื่อมโยงของหัวใจ ซึ่งสถาบัน HeartMath ได้อธิบายว่า คือการรวมตัวที่เพิ่มขึ้นของหน้าที่การรับรู้และความเข้าใจของเรา การรู้จักควบคุมตัวเอง ความนิ่งของอารมณ์ และความสามารถในการยืดหยุ่น

บาดแผลทางอารมณ์ที่เรื้อรัง มีผลต่อสภาพของหัวใจ แผลเหล่านั้น สามารถคงอยู่กับเราไปตลอดชีวิต และสามารถทำให้ร่างกายเราป่วยในที่สุด SafeguardKids ได้จัดหลักสูตรสอนให้เด็กๆรู็จักการจัดการตัวตน และการปลดปล่อยอารมณ์เชิงลบของตน จนก้าวไปสู่สภาพหัวใจที่เป็นปกติได้

จิดใจ

เเมื่อจิตใจเราชัดเจน และเป็นเส้นเดียวกันกับสภาพหัวใจที่เป็นปกติเราก็จะสามารถเข้าถึงระดับสติแห่งการสร้างสรรค์สติที่ดีขึ้น “การที่ระดับสติเราอยู่ในระดับแห่งการสร้างสรรค์ คือ ที่ที่เราสามารถแสดงความเป็นตัวเองอย่างดีที่สุดได้ สามารถระบุตัวเราได้ และสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ได้” กล่าวโดย Randy Veitenheimerผู้บำบัดพลังงานทางร่างกาย และผู้พัฒนาด้านสุขภาพด้วยพลังงานเชิงบวก

การคิดถึงความทรงจำที่เลวร้ายนั้นทำให้เราตกไปอยู่ในสภาพที่เราปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นออกมาอีก และรู้สึกถึงมันซํ้าแล้วซํ้าเล่าเด็กผู้ถูกกระทำเหล่านั้นไม่ควรที่จะต้องทรมานกับความทรงจำอันเลวร้ายนั้นอีก การสะท้อนความทรงจำการถูกกระทำนั้น ยังทำให้กระบวนการในเรื่องการบำบัดฟื้นฟูช้าลงไปด้วย SafeguardKids สอนให้เด็กๆรู้จักการลดและหยุดคิดเรื่องในเชิงลบ โดยการให้พวกเขาจดจ่ออยู่กับเรื่องในปัจจุบัน และเสริมสร้างพลังให้พวกเขาสามารควบคุมตัวเองและความคิดของตัวเองได้

ร่างกาย

ร่างกายของเราสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจและจิตใจเรา เมื่อหัวใจและจิตใจของเราสอดคล้องเป็นเส้นเดียวกัน และเราดูแลร่างกายของเรา นั่นหมายถึงเราอยู่จุดที่ดีที่สุดของสภาพร่างกายเรา เราเปลี่ยนจากสภาพของการอยู่รอดสู่สถานะการสร้าง ดังที่ Dr. Joe Dispenza ได้กล่าวไว้ Dr. Joe Dispenza คือผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกายและจิตใจ และความเชื่อมโยงของสมองกับหัวใจ

SafeguardKids จัด workshops และ trip ต่างๆสำหรับเด็กที่ถูกกระทำ เพื่อให้พวกเขาปลดปล่อยพลังสู้พื้นดินพื้นหญ้า เคลื่อนย้ายพลังงานของพวกเขา และพัฒนาด้านสุขภาพของพวกเขา Trips ต่างๆที่เราจัดนั้นยังเป็นการปล่อยให้เด็กได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติและช่วยเหลือธรรมชาติ เช่น เราทำงานร่วมกันกับองค์กรที่ดูแลพิทักษ์ปะการังและเต่าทะเล และมูลนิธิพิทักษ์ผืนป่าเขตร้อนชื่อ Tropical Forest Foundation.

เมื่อเดือนเมษายน 2565 Euphonics Inner Space Wellness Center will offer services of the first Harmonic Egg in Asia. Located in Bangkok near Kasetsart University, the Bangkok Egg is providing the public with non-invasive energy therapy to improve health and wellness. Proceeds of Euphonics’s services helps fund SafeguardKids operations.