โปรแกรมการรักษา

การรักษาเชิงลึก
สําหรับบาดแผลลึก

ถึงผู้ล่วงละเมิดทางเพศจะหายไปแล้ว แต่ความทรงจําอันบอบชั้านั้นจะคงอยู่ไปอีกนาน SafeguardKids มีทางเลือกหลายทางในการบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเด็กๆเหล่านั้น

หัวใจ

สภาพของหัวใจของเราส่งผลต่อระบบในร่างกายของเราทั้งหมด ผลการวิจัยโดยสถาบัน HeartMath Institute ค้นพบว่ากิจกรรมของหัวใจของมนุษย์เรามีผลกระทบต่อความสงบทางด้านจิตใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านสัญชาตญาณ และด้านสมรรถภาพในแต่ละบุคคล ดังนั้นสสุขภาพที่ดีของเราจึงอยู่จุดกึ่งกลางเชื่อมโยงของหัวใจ ซึ่งสถาบัน HeartMath ได้อธิบายว่า คือการรวมตัวที่เพิ่มขึ้นของหน้าที่การรับรู้และความเข้าใจของเรา การรู้จักควบคุมตัวเอง ความนิ่งของอารมณ์ และความสามารถในการยืดหยุ่น

บาดแผลทางอารมณ์ที่เรื้อรัง มีผลต่อสภาพของหัวใจ แผลเหล่านั้น สามารถคงอยู่กับเราไปตลอดชีวิต และสามารถทำให้ร่างกายเราป่วยในที่สุด SafeguardKids ได้จัดหลักสูตรสอนให้เด็กๆรู็จักการจัดการตัวตน และการปลดปล่อยอารมณ์เชิงลบของตน จนก้าวไปสู่สภาพหัวใจที่เป็นปกติได้

จิดใจ

เเมื่อจิตใจเราชัดเจน และเป็นเส้นเดียวกันกับสภาพหัวใจที่เป็นปกติเราก็จะสามารถเข้าถึงระดับสติแห่งการสร้างสรรค์สติที่ดีขึ้น “การที่ระดับสติเราอยู่ในระดับแห่งการสร้างสรรค์ คือ ที่ที่เราสามารถแสดงความเป็นตัวเองอย่างดีที่สุดได้ สามารถระบุตัวเราได้ และสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ได้” กล่าวโดย Randy Veitenheimerผู้บำบัดพลังงานทางร่างกาย และผู้พัฒนาด้านสุขภาพด้วยพลังงานเชิงบวก

การคิดถึงความทรงจำที่เลวร้ายนั้นทำให้เราตกไปอยู่ในสภาพที่เราปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นออกมาอีก และรู้สึกถึงมันซํ้าแล้วซํ้าเล่าเด็กผู้ถูกกระทำเหล่านั้นไม่ควรที่จะต้องทรมานกับความทรงจำอันเลวร้ายนั้นอีก การสะท้อนความทรงจำการถูกกระทำนั้น ยังทำให้กระบวนการในเรื่องการบำบัดฟื้นฟูช้าลงไปด้วย SafeguardKids สอนให้เด็กๆรู้จักการลดและหยุดคิดเรื่องในเชิงลบ โดยการให้พวกเขาจดจ่ออยู่กับเรื่องในปัจจุบัน และเสริมสร้างพลังให้พวกเขาสามารควบคุมตัวเองและความคิดของตัวเองได้

ร่างกาย

ร่างกายของเราสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจและจิตใจเรา เมื่อหัวใจและจิตใจของเราสอดคล้องเป็นเส้นเดียวกัน และเราดูแลร่างกายของเรา นั่นหมายถึงเราอยู่จุดที่ดีที่สุดของสภาพร่างกายเรา เราเปลี่ยนจากสภาพของการอยู่รอดสู่สถานะการสร้าง ดังที่ Dr. Joe Dispenza ได้กล่าวไว้ Dr. Joe Dispenza คือผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกายและจิตใจ และความเชื่อมโยงของสมองกับหัวใจ

SafeguardKids จัด workshops และ trip ต่างๆสำหรับเด็กที่ถูกกระทำ เพื่อให้พวกเขาปลดปล่อยพลังสู้พื้นดินพื้นหญ้า เคลื่อนย้ายพลังงานของพวกเขา และพัฒนาด้านสุขภาพของพวกเขา Trips ต่างๆที่เราจัดนั้นยังเป็นการปล่อยให้เด็กได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติและช่วยเหลือธรรมชาติ เช่น เราทำงานร่วมกันกับองค์กรที่ดูแลพิทักษ์ปะการังและเต่าทะเล และมูลนิธิพิทักษ์ผืนป่าเขตร้อนชื่อ Tropical Forest Foundation.

เดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 Euphonics Inner Space Wellness Center เราจะมีการบริการของไข่ Harmonic เป็นแห่งแรกในเอเซีย สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรุงเทพฯ ไข่จะให้บริการในการบำบัดฟื้นฟูพลังงานในร่างกายของเราเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสภาวะของความสุขทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งการบริการของ Euphonics นั้นรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือการทำงานของ SafeguardKids